STOP inter-country adoptions of children

STOP inter-country adoptions of children
45
(PL/EN) http://www.CivilFreedom.org/StopAdoptions/. Jako że polityka została przemieniona w czystą grę o pieniądze i władzę, a demokrację przemieniono w teatr aklamacji, przyciągnęła ona ludzi nie spełniających norm moralnych, którzy są bardziej niż chętni do wykorzystywania każdego, kogo tylko mogą wykorzystać, ubogich, słabych, dzieci, kobiet. Jest to oczywiste w polityce w Polsce i w USA, jak również w polityce w Unii Europejskiej. Amerykańscy politycy są znani w świecie ze swego oddania organizowaniu wykorzystywania dzieci poprzez fałszowane międzypaństwowe adopcje lub przysposobienia dzieci z zagranicy, które przebywają za granicą pod dobrą zawodową opieką zastępczą lub mogą tam pozostać ze swymi prawdziwymi rodzinami z niewielką tylko pomocą gminy lub państwa. Ohydnym przestępstwem USA jest wykorzystywanie posiadanej przez nie siły politycznej i militarnej do organizowania porwań dzieci z kochających rodzin oraz z ich krajów, oraz do pozbawiania ich ochrony prawnej i społecznej celem ich dowolnego wykorzystywania w procederze zwanym "re-homing" w USA. Czyniono to dzieciom rumuńskim około 2001 r. i, jak to widać obecnie, w 2019 r., było to i jest czynione polskim dzieciom. W obu przypadkach Amerykanie oferowali swe polityczne i wojskowe wsparcie w zamian za pieniądze i dzieci. To jest nieludzkie. To jest również haniebne i stanowi zniewagę wobec narodów polskiego i rumuńskiego, narodów całego świata, a także wobec armii USA. To nie jest czyn zwyrodniałej mniejszości politycznej. Rządzący politycy w USA i w Polsce świadomie gwałcą prawo międzynarodowe przygotowane dla ochrony osób najbardziej narażonych przed wykorzystywaniem i tak zwanymi "wymuszonymi zaginięciami". Politycy udają troskę, ale w rzeczywistości oszukują ludzi oraz bardzo pomagają ludziom w samooszukiwaniu się, by wierzyli, że mają do swej dyspozycji prawo dla swej ochrony i dla ochrony osób najbardziej narażonych. Polska i USA nie ratyfikowały w pełni kluczowych międzynarodowych konwencji o ochronie dziecka: Konwencji ONZ o prawach dziecka, z 20 listopada 1989 r., oraz Konwencji o ochronie wszelkich osób przed wymuszonym zaginięciem, z 6 lutego 2006 r. Państwa te jednakże ratyfikowały tak zwaną "Konwencję adopcyjną", Konwencję haską o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego, z 29 maja 1993 r., która nie pełni żadnej roli ochronnej, gdy jest stosowana bez wyżej wspomnianych konwencji ochronnych skierowanych przeciwko wykorzystywaniu dziecka i wymuszonemu zaginięciu. Amerykańscy i polscy politycy uczynili to celowo: Konwencję adopcyjną wykorzystują dla własnych korzyści do legalizowania międzypaństwowych adopcji lub przysposobień dzieci w państwach, w których takie adopcje lub przysposobienia są nielegalne jak w Polsce. Wiedzą, że wielką jest liczba zamożnych ludzi pożądających dziecka z wielu powodów i skłonnych płacić za dziecko znaczne kwoty pieniężne lub okazać swą wdzięczność w inny sposób. Gdy demokracja słabnie i zastępowana jest systemem aklamacjonizmu w Europie i USA, politycy zyskują coraz więcej narzędzi do bezkarnego popełniania swych przestępstw. W Polsce politycy nielegalnie obsadzali stanowiska sędziowskie, nawet w sądzie najwyższym, swymi nominatami lub byłymi komunistycznymi funkcjonariuszami sądowymi zwanymi "sędziami" w komunistycznej Polsce, którzy dla swych stanowisk robią wszystko, czego chcą politycy. Nielegalni polscy sędziowie przestępczo sprzedają dzieci za granicę, na wyłącznej i fałszywej podstawie Konwencji adopcyjnej. Dlatego konieczne jest niezwłoczne zatrzymanie wszystkich międzypaństwowych adopcji lub przysposobień, pełne ratyfikowanie dwu konwencji ochronnych: Konwencji o prawach dziecka, oraz Konwencji o ochronie wszelkich osób przed wymuszonym zaginięciem, jak również rozważenie zniesienia okrutnej Konwencji adopcyjnej. Można to uczynić jedynie wspólnym wysiłkiem ludzi. Ofiary muszą otrzymać ochronę i zadośćuczynienia w jak najpełniejszym osiągalnym jeszcze zakresie. Sprawców należy ukarać. Politycy będą tylko udawali troskę. Oni są sprawcami. ----- http://www.CivilFreedom.org/StopAdoptions/. As the politics has been made into a pure game for money and power, and democracy made into a theatre of acclamation, it attracted people of substandard moral qualities who are more than willing to abuse whomever they can, the poor, the weak, children and women. It is obvious in the politics of Poland and the USA as well as in the politics of the EU. American politicians are known in the world for their devotion to organizing child abuse through forged inter-country adoptions of children from abroad who are in a good and professional foster care abroad or may stay there with their true families with only a little support from community or state. It is a horrendous crime of the USA to use the political and military power they have to organize the abductions of children from loving families and from their countries, and to deprive them of legal and social protection in order to freely abuse them within the criminal practice called "re-homing" in the USA. It has been done to the Romanian children around 2001 and, as it seems now, 2019, it has been done to Polish children. In both cases the Americans offered their political and military support in exchange for money and children. It is inhumane. It is also disgraceful and insulting towards the people of Poland, Romania, the people of the whole world and towards the US Army too. It is not a deed of a perverted political minority. The ruling politicians of the USA and Poland are consciously violating international law prepared to protect the most vulnerable from abuse and from so called "enforced disappearance". The politicians pretend to care but in reality they are deceiving people and intensely helping people to deceive themselves to believe that there is a law at their disposal for their protection and for the protection of the vulnerable. Poland and the USA did not fully ratify the key international conventions on child protection: the United Nations Convention on the Rights of the Child, of 20 November 1989, and the Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, of 6 February 2007. They however ratified the so called "Adoption Convention", the Hague Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Inter-country Adoption, of 29 May 1993, which has no real protective function if applied without the above mentioned protective conventions which are aimed against child abuse and enforced disappearance. The American and Polish politicians did it on purpose: they use the Adoption Convention for their own profit to legalize inter-country adoptions in the countries where such adoptions are illegal as in Poland. They know that there is a great number of wealthy people desiring a child for many reasons and willing to pay for the child significant amounts of money or show their gratitude in another way. As the democracy falters and becomes a system of acclamationism in Europe and the USA, the politicians get more and more tools to perpetrate their crimes unpunished. In Poland the politicians have illegally filled the judges' posts, even in the supreme court, with their nominees or with the ex-communist court functionaries called "judges" in the communist Poland, who do for the posts whatever the politicians want. The illegal Polish judges criminally sell Polish children abroad on the sole and false ground of the Adoption Convention. Therefore, there is the need to urgently stop all inter-country adoptions, to fully ratify the two protective conventions: the Convention on the Rights of the Child, and the Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, as well as to consider the abolishing of the cruel Adoption Convention. It could only be done by people's common effort. The victims must be protected and compensated so far as it is still possible. The perpetrators must be punished. Politicians will only pretend to care. They are the perpetrators.

Podpisz tę petycję

Dlaczego to jest ważne

Adresat: President of the United States, President of Poland
"(EN/PL) We call both Poland and the USA: (1) to immediately stop inter-country adoptions of children; (2) to protect all victims of inter-country adoptions of children, on the basis of an open and honest co-operation with non-governmental organizations from the involved countries, beginning with a complex independent legal and factual assessment of all individual situations resulting from inter-county adoption where an adopted person, a sibling of such a person or a parent or a guardian of such a person remains alive; (3) to compensate all victims of inter-country adoptions of children, and to enable them to restore all their ties to their real families and their native countries; (4) to fully ratify the two protective conventions: the Convention on the Rights of the Child, and the Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, as well as to consider the abolishing of the Hague Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Inter-country Adoption; (5) to punish all the perpetrators, including politicians and judges, of crimes committed against child or child's family within the process of inter-country adoption or in a connection with such a process. ----- Wzywamy zarówno Polskę, jak i USA: (1) do niezwłocznego zatrzymania międzypaństwowych adopcji lub przysposobień dzieci; (2) do ochrony wszystkich ofiar międzypaństwowych adopcji lub przysposobień dzieci, opartej o otwarte i uczciwe współdziałanie z organizacjami pozarządowymi z uczestniczących państw, rozpoczęte od kompleksowej niezależnej oceny prawnej i faktycznej wszystkich indywidualnych sytuacji wynikłych z międzypaństwowej adopcji lub przysposobienia dziecka, w których przy życiu pozostaje osoba adoptowana, rodzeństwo takiej osoby lub jej rodzic lub opiekun; (3) do zapewnienia rekompensat lub odszkodowań dla wszystkich ofiar międzypaństwowych adopcji lub przysposobień dzieci, oraz do umożliwienia im odtworzenia wszystkich ich więzi z ich prawdziwymi rodzinami i ich ojczyznami; (4) do pełnego ratyfikowania dwóch międzynarodowych konwencji ochronnych: Konwencji o prawach dziecka, oraz Konwencji o ochronie wszelkich osób przed wymuszonym zaginięciem, jak również do rozważenia zniesienia Konwencji haskiej o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego; (5) ukarania wszystkich sprawców, włącznie z politykami i sędziami, przestępstw przeciwko dziecku lub rodzinie dziecka w postępowaniu dotyczącym międzypaństwowej adopcji lub przysposobienia dziecka, lub w związku z takim postępowaniem. ----- Stowarzyszenie Wolne Spoleczenstwo; e-mail: sws@wolspo.org; fax.: 0048616661059; post: ul. Sw. Marcin 29/8, 61-806 Poznan, Poland."