Stop judicial crime and child rights violations

Stop judicial crime and child rights violations
8
We demand international means for child protection in response to the Polish parliamentary act on a false representative of a child ("ustawa o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw", legislative proposal 3309 in Sejm, 1061 in Senat). The politicians in Poland are creating a feeding ground for professional lawyers and refusing to ensure the child's voice before court of law in a family proceedings. The new legislation follows the unconstitutional regulations that have been used to organize the systemic crime of enforced disappearances of persons in Poland under the disguise of "international adoption". Again, the political parties in Poland take an active role in crime facilitation. This time, however, they consort with professional lawyers and seek their support before election in exchange for the earning opportunities for the lawyers. The politicians need the lawyers' support in fighting accusations of exclusion of voter's candidates from parliamentary elections contrary to the constitution (article 100) and of the undue timing and lack of confirmation of the last presidential elections by the competent Supreme Court.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: the legitimate President of the Republic of Poland and the legitimate Council of Ministers
"We request the addressees to fulfill the following basic postulates of international child and family protection as their constitutional obligation: (1) To ratify the Third Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the notification procedure to provide social and international measures to protect the child from usurpation of state power, as well as measures to expose and investigate state crime against society and the family. (2) To add to the (planned in Poland) referendum on the admission of migrants the question: - Do you object to foreign courts taking children away from their parents on the basis of foreign law or European Union law and ultimately deciding on families? - in order to maintain international family law and European Union law within treaty and democratic limits. (3) To ratify the Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance to establish international protection against state criminals and state terror. (4) To ensure democratic adjudication on the responsibility of judges in disciplinary and judicial proceedings, independent of judges and politicians, in order to protect against the transformation of the judiciary into organized crime under conditions of impunity for judges. (5) To ensure the social and family advocacy of the rights and interests of the child in judicial and administrative proceedings, independent of judges, politicians and professional lawyers and of state decisions, in order to prevent family affairs from turning into a feeding ground for officials and lawyers. Domagamy się od adresatów wykonania następujących podstawowych postulatów międzynarodowej ochrony dziecka i rodziny w uznaniu, że mają konstytucyjny obowiązek: (1) Ratyfikować trzeci Protokół fakultatywny do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień, aby zapewnić społeczne i międzynarodowe środki ochrony dziecka przed uzurpacją władzy państwowej, a także środki ujawniania i badania przestępczości państwowej przeciwko społeczeństwu i rodzinie. (2) Dodać do (planowanego w Polsce) referendum w sprawie przyjmowania migrantów pytanie: - Czy sprzeciwiasz się, by zagraniczne sądy na podstawie prawa obcego lub prawa Unii Europejskiej zabierały dzieci rodzicom i ostatecznie decydowały o rodzinach? - celem utrzymania międzynarodowego prawa rodzinnego i prawa Unii Europejskiej w granicach traktatowych i demokratycznych. (3) Ratyfikować Konwencję o ochronie wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem, aby ustanowić międzynarodową ochronę przed państwowymi zbrodniarzami i państwowym terrorem. (4) Zapewnić niezależne od sędziów i polityków demokratyczne rozstrzyganie w sprawach odpowiedzialności sędziów w postępowaniach dyscyplinarnych i sądowych, celem ochrony przed przemianą sądownictwa w zorganizowaną przestępczość w warunkach bezkarności sędziów. (5) Zapewnić społeczne i rodzinne rzecznictwo praw oraz interesów dziecka w postępowaniach sądowych i administracyjnych, niezależne od sędziów, polityków i zawodowych prawników oraz od decyzji państwowych, celem zapobiegania przemianie spraw rodzinnych w żerowisko dla urzędników i prawników. Fundacja Wolne Społeczeństwo, ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań (Poland). "