STOP bezdomności psów w Polsce

STOP bezdomności psów w Polsce
14
W Polsce mieszka 11 milionów psów i 8 milionów kotów, jesteśmy 3 krajem Unii Europejskiej pod względem liczebności naszych braci mniejszych. Ponad 150 000 zwierząt przebywa w schroniskach. Te liczby są zatrważające, a z roku na rok niestety nie maleją. Pomimo tego, że o problemie mówi się w mediach, tworzy się kolejne fundacje i akcje adopcyjne, to problem nie znika. Leczymy objawy nie zastanawiając się nad przyczyną zjawiska. Nie będziemy mogli zawalczyć o dobro zwierząt bez zadbania o odpowiedni poziom świadomości obywateli, który możemy podnieść m.in. poprzez odpowiednią edukację młodego pokolenia Polaków, ustaw regulujących prawo do posiadania zwierzęcia oraz regulacji obowiązku kastracji psów wiejskich. Zacznijmy od podstaw!

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Posłowie i Posłanki
"W Polsce mieszka 11 milionów psów i 8 milionów kotów, jesteśmy 3 krajem Unii Europejskiej pod względem liczebności naszych braci mniejszych. Niemal połowa Polaków posiada zwierzę domowe . Miłość i troska, jaką darzymy naszych braci mniejszych wpisane są w chrześcijańską spuściznę, tak naszego narodu, jak i całego kontynentu europejskiego. Mimo to, 2016 r. w Polsce w schroniskach dla zwierząt przebywało 112 727 psów, 29 621 kotów. Liczby te są zatrważające, a z roku na rok sytuacja jest coraz gorsza. Ogłoszone na początku obecnego roku wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli prowadzą do alarmującego wniosku – w Polsce mamy do czynienia z paradoksalną sytuacją, polegającą na tym im więcej samorządy terytorialne wydają na opiekę zwierząt, tym bardziej rośnie liczba bezdomnych psów i kotów . Pomimo, że o problemie mówi się w mediach, tworzy się kolejne fundacje i akcje adopcyjne, to problem nie znika. Leczymy objawy nie zastanawiając się nad przyczyną zjawiska. Tymczasem, konieczne jest wprowadzenie rozwiązań systemowych. Polska nie będzie mogła zawalczyć o dobro zwierząt bez zadbania o odpowiedni poziom świadomości jej obywateli. Ów dostatecznie wysoki poziom świadomości możliwy będzie do osiągnięcia jedynie poprzez działania o charakterze kompleksowym, obejmujące odpowiednią edukację młodego pokolenia Polaków, wprowadzenie ustaw regulujących prawo do posiadania zwierzęcia oraz regulujących obowiązek kastracji psów na terenach wiejskich. Dlatego też apelujemy do Posłów i Posłanek na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: I. Aby rozpoczęte zostały prace legislacyjne nad projektem ustawy wprowadzającej wymóg przejścia obowiązkowych szkoleń – tak teoretycznych jak i praktycznych – przez osoby decydujące się na posiadanie psa lub innego zwierzęcia domowego. W czasie takich szkoleń potencjalni przyszli właściciele mieliby możliwość poznać się z podstawowymi zasadami opieki nad zwierzęciem, prawidłowego odżywiania, zapobiegania chorobom, jak i przepisami dotyczących psów. Wskazać należy, że podobne rozwiązania funkcjonują z powodzeniem w innych krajach. Od 2008 r. w Szwajcarii każdy mieszkaniec mający psa, musi wziąć udział w szkoleniu. Obowiązkowe szkolenia nadzorowane są przez zrzeszony w FCI Szwajcarski Związek Kynologiczny, w skład którego wchodzi prawie 400 organizacji zajmujących się różnymi dziedzinami kynologii. Dysponuje on w całym kraju około 170 certyfikowanymi szkoleniowcami. Jeśli zatem w Szwajcarii ktoś decyduje się na psa po raz pierwszy, zobowiązany jest do odbycia szkolenia obejmującego po cztery godziny zajęć teoretycznych i praktycznych, podczas których dowiaduje się m.in., jak nauczyć psa siadania na komendę, warowania, chodzenia przy nodze i wracania na zawołanie. Osoba, która bierze kolejnego psa, może pominąć szkolenie teoretyczne, ale musi uczestniczyć ze swoim psem w zajęciach praktycznych. II. Aby w programach nauczania szkół podstawowych w ramach godzin wychowawczych wprowadzone zostały zajęcia edukacyjne dotyczące obchodzenia się i opieki nad zwierzętami domowymi. Powyższe, w myśl zasady „czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci” pozwoli nie tylko przyswoić niezbędną wiedzę najmłodszym członkom naszego społeczeństwa, ale też stanowi wspaniały sposób rozwoju empatii u dzieci, będącej cechą niezwykle pożądaną w życiu społecznym . Tak zatem, ucząc się prawidłowej opieki nad zwierzętami, uczniowie szkół podstawowych przyswoją wrażliwość niezbędną do prawidłowego funkcjonowania w dzisiejszym świecie. III. Aby uregulować prawnie obowiązkową kastrację psów na terenach wiejskich. Na briefing prasowym zorganizowanym z udziałem Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w dniu 31 stycznia 2018 r. w Krakowie przy okazji konferencji "Zapobieganie bezdomności zwierząt. Dobre i złe praktyki. Rekomendacje", wskazano między innymi, że ustawowy obowiązek kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierząt realizowany jest tylko w jednej trzeciej polskich gmin. W związku z powyższym NIK zarekomendowała gminom, by nie tylko zawierały umowy z hyclami na dostarczenie zwierząt do schroniska, ale by także dbały – m.in. nagłaśniając problem w mediach społecznościowych - o dobre systemy adopcyjne dla bezpańskich zwierząt. Wyżej wymienione spotkanie NIK zorganizowała we współpracy z wojewodą małopolskim i Małopolskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii, pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wyżej opisany problem bezdomności zwierząt jest szczególnie dotkliwy w środowiskach wiejskich. Niemal każdy mieszkający na wsi respondent przeprowadzonego na zlecenie TNS Polska w październiku 2014 r. badania zadeklarował, że posiada psa . Jednocześnie to w gminach wiejskich najsłabiej rozwinięty jest program walki z bezdomnością zwierząt. IV. Aby wprowadzić obowiązkową rejestrację każdej hodowli psów w Związku Kynologicznym w Polsce oraz kontrolę wszystkich hodowli wraz z prawnym egzekwowaniem nieprawidłowości dotyczących okrucieństwa wobec zwierząt. Wskazać bowiem należy, że mimo zmian wprowadzonych w tym zakresie nowelą ustawy o ochronie zwierząt obowiązującą od 2012 r. na hodowców w dalszym ciągu nie został nałożonych obowiązek jak powyżej. Zgodnie bowiem z obecnie obowiązującym art. 10a ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.) do uchylenia zakazu, o którym mowa w art. 10z ust. 2 przedmiotowej ustawy wystarczy, by hodowla zarejestrowana została w ogólnokrajowej organizacji społecznej, której statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów. Wielość podmiotów rejestrujących prowadzi do rozbieżności standardów obowiązujących hodowców, a to przekłada się na gorsze warunki opieki nad zwierzętami znajdującymi się w hodowli. W naszej ocenie uwzględnienie powyższych postulatów przyniesie szereg pozytywnych skutków, tak w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu opieki nad zwierzętami domowymi, jak i zwiększenia bezpieczeństwa obcowania z tymi zwierzętami. W ostatnim czasie dochodzi bowiem do coraz częstszych przypadków ataków zwierząt, w tym zwłaszcza psów, na ludzi, ofiarami których częstokroć padają najbardziej bezbronni – dzieci. W ciągu pierwszych miesięcy obecnego roku doszło do kilku głośnych medialnie przypadków takiego ataku . W odpowiedzi na narastający problem Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało zmiany w prawie, zaostrzające sankcje dla właścicieli za nieupilnowanie zwierząt dopuszczających się ataku na ludzi . Tego typu działania, w przeciwieństwie do opisanych powyżej, uznać jednak należy za wymierzone w symptomy problemu, niezmierzające jednak do usunięcia jego przyczyny. Jedynie kompleksowa edukacja, połączona z większą regulacją hodowli umożliwi poprawę sytuacji tak samych zwierząt, jak i ludzi z nimi obcujących. Wobec powyższego, mając na uwadze treść art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym, każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej, w swoim imieniu jako trener psów i długoletni działacz na rzecz ich bezdomności, wnoszę o podjęcie działań, jak w pkt. I-IV powyżej. "