Prawa obywateli do wybierania sędziów i posłów

Prawa obywateli do wybierania sędziów i posłów
139
139 / 150
Zgodnie z art. 4 ust. 2 Konstytucji wybór sędziów jest demokratycznym zadaniem i uprawnieniem Narodu. Sprawowanie władzy sądowniczej nie zostało wyłączone przez Konstytucję z ogólnej zasady sprawowania władzy w Rzeczypospolitej bezpośrednio przez Naród lub przez przedstawicieli Narodu. Zgodnie z Konstytucją upoważnienie do sprawowania przedstawicielstwa Narodu ustanawiane jest w wyborach powszechnych. Niezawarcie w Konstytucji szczególnej dyspozycji wybierania sędziów przez Naród nie przemawia przeciwko takiemu ich wybieraniu, gdyż Konstytucja nie zawiera szczególnej dyspozycji dokonywania wyboru sędziów przez inny podmiot, a zatem w odniesieniu do sędziów stosuje się jej ogólną zasadę z art. 4 ust. 2 Konstytucji, dającą Narodowi prawo do decydowania i wyboru w ważnych sprawach państwowych. W Polsce w czasie przemian ustrojowych następujących do dnia wejścia w życie Konstytucji z 1997 r. obywatele nie wyrazili demokratycznej zgody na wyjęcie sądownictwa i sędziów spod demokratycznej kontroli i nadanie sędziom statusu bezkarnej "kasty nadzwyczajnych ludzi", mogących dowolnie i bezkarnie łamać prawo zamiast je stosować. Szczególne sędziowskie bezprawie ujawniło się w postępowaniach w sprawach rodzinnych, po usunięciu z nich ławników. Konstytucja nie stoi na przeszkodzie wybieraniu posłów do Sejmu w okręgach jednomandatowych. Partie i komitety wyborcze nie są podmiotami wyborów dopuszczonymi przez polską Konstytucję. Ustanowiono w niej zasadę proporcjonalności tych wyborów dotyczącą liczby wyborców i liczby mandatów, a nie zasadę proporcjonalności dotyczącą liczby głosów oddanych na kandydatów partii lub komitetu wyborczego i liczby przyznanych im mandatów. http://wolnespoleczenstwo.org/pl/prawa-obywateli-do-wybierania-sedziow-i-poslow/

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Sejm Rzeczypospolitej Polskej
"W imię zasady przedstawicielstwa Narodu w sprawowaniu każdej władzy domagamy się: (1) zapewnienia powoływania sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa przez Prezydenta spośród kandydatów wybranych w wyborach powszechnych przeprowadzonych odpowiednio dla kandydatów do sprawowania urzędów sędziowskich na obszarach właściwości sądów, w których urzędy te mają być sprawowane, z wyłączeniem udziału w wyborach każdego kandydata, który nie przedstawił wniosku o dopuszczenie go do nich popartego podpisami co najmniej tysiąca osób uprawnionych do udziału w wyborach; (2) zapewnienia sprawowania urzędów sędziowskich wyłącznie przez osoby powołane przez Prezydenta; (3) wprowadzenia obowiązku sądu orzekania w postępowaniu dyscyplinarnym z udziałem ławy przysięgłych o złożeniu sędziego z urzędu; (4) uprawnienia przynajmniej trzech tysięcy obywateli do wszczynania jawnego postępowania dyscyplinarnego o złożenie sędziego z urzędu; (5) zapewnienia w postępowaniu o złożenie sędziego z urzędu, udziału społecznemu rzecznikowi odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, upoważnionemu wnioskiem wszczynającym to postępowanie, do pełnienia roli określonej przepisami kodeksu postępowania karnego dotyczącymi oskarżyciela publicznego; (6) wprowadzenia zakazu łączenia mandatu posła z członkostwem w Radzie Ministrów oraz z zatrudnieniem lub pełnieniem funkcji w administracji rządowej; (7) przeprowadzania wyborów do Sejmu w jednomandatowych okręgach wyborczych; (8) powołania sejmowej komisji śledczej do spraw handlu dziećmi dokonywanego w postępowaniach sądowych i urzędowych dotyczących opieki oraz adopcji krajowej i zagranicznej. Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo; ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Poland; e-mail: sws@wolspo.org."