Petycja do Pani premier w sprawie projektu benzyna plus.

Petycja do Pani premier w sprawie projektu benzyna plus.
24
My niżej podpisani jesteśmy przeciwko wprowadzeniu projektu benzyna plus. Nie zgadzamy się na podwyżkę ceny paliwa 25 groszy na litrze. Zamiar ten jest szkodliwy dla polskich obywateli. W chwili obecnej ponad 50 % ceny paliwa stanowią podatki. Po wprowadzeniu projektu benzyna plus ich udział będzie wynosił ponad 60%. Żyjemy w państwie demokratycznym, które wspólnie podejmuje decyzje dotyczące przyszłości narodu, dlatego zwracamy się do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Polish people
"Jesteśmy zdania, że Rząd powinien działać dla dobra wspólnego narodu, a nie przeciw niemu. My niżej podpisani jesteśmy przeciwko wprowadzeniu projektu benzyna plus."