Civil participation in the judiciary

Civil participation in the judiciary
182
SĄDY I POLITYCY W UNII EUROPEJSKIEJ DOPUSZCZAJĄ SIĘ ZAMACHU NA DEMOKRACJĘ. Pozbawiają obywateli ich praw do decydowania o sobie i o zasadniczych sprawach państwowych, ich prawa do demokratycznej kontroli nad administracją państwową. Łamią zasadę rozdziału władzy wykonawczej od władzy ustawodawczej i władzy sądowniczej. Łamią zasady społecznego udziału i nadzoru w zapewnianiu demokracji i praworządności. Obywatele w Europie, rodziny, dzieci i ich rodzice stają się ofiarami bezprawia i przemocy urzędników państwowych. W Unii Europejskiej przedsiębiorstwa związane z politykami przejmują ogromne fundusze publiczne pod pozorem pomocy i ochrony obywateli. Administracja Unii Europejskiej dostarcza totalitarnych narzędzi prawnych i propagandowego poparcia przemienianiu państw w złodziejskie sojusze. Występujemy o społeczne sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, przeciwko państwowemu bezprawiu, przeciwko odbudowie państwa totalitarnego. Żądamy państwa opartego o demokrację, rodzinę i prawo do społecznej solidarności. THE COURTS AND POLITICIANS IN THE EUROPEAN UNION UNDERTAKE AN ATTACK ON DEMOCRACY. They deprive citizens of their rights to decide about themselves and about key state issues, their right to exercise demacratic control over the state administration. They are breaking the principle of separation of executive power from the legislative and judicial powers. They are breaking the principles of civil participation and civil supervision in ensuring democracy and the rule of law. Citizens in Europe, families, children and their parents become victims of lawlessness and violence of the state officials. In the European Union businesses related with politicians take over huge public funds under the guise of helping and protecting citizens. The EU administration provides totalitarian legal tools and propaganda support for transforming the state administrations into alliances of thieves. We postulate a civil participation in the judiciary, against state run lawlessness, against the restoration of totalitarian state. We demand a state based on democracy, family and the right to civil solidarity.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: European Parliament, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
"DLA ZAPEWNIENIA RZETELNOŚCI POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH I URZĘDOWYCH POSTULUJEMY (społeczne sprawowanie wymiaru sprawiedliwości): (1) ustanowienie obowiązku sądu orzekania z udziałem losowo dobieranych niezawodowych ławników w każdej sprawie rodzinnej i w każdej sprawie karnej oraz we wszystkich dyscyplinarnych sprawach sędziów i prokuratorów; (2) wprowadzenie powszechnych wyborów na stanowiska prokuratorów okręgowych i prezesów sądów okręgowych spośród obywateli, którzy najpóźniej w dniu wyborów kończą 35 lat, a ich kandydatury poparło co najmniej 3000 obywateli mających prawo wybierania do parlamentu; (3) dopuszczenie niezależnego od prokuratora obywatelskiego aktu oskarżenia przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu i osobie działającej na jego polecenie, a także przeciwko osobie, która podjęła się wykonania zadania publicznego lub wykonywała zadanie finansowane środkami publicznymi; (4) zniesienie karalności pomówienia dotyczącego czynności funkcjonariusza publicznego, czynności osoby działającej na jego polecenie, a także czynności osoby, która podjęła się wykonania zadania publicznego lub wykonywała zadanie finansowane środkami publicznymi. IN ORDER TO ENSURE THE RELIABILITY OF COURT AND OFFICIAL PROCEEDINGS, WE POSTULATE (civil participation in the judiciary): (1) to establish a mandatory participation of randomly appointed nonproffesional civil judges (jurors) in every court adjudicating on family case and on criminal case and on disciplinary case of a judge and a public prosecutor; (2) to introduce universal elections for the positions of district public prosecutors and governors of regional courts (general trial courts), with the right to run for office for citizens who, at the latest on election day, are 35 years old, and their candidatures got support from at least 3,000 citizens having the right to vote in parliamentary elections; (3) to assure the right of a citizen to accuse, independently from a public prosecutor, in all cases against a public official and a person acting on his or her orders, and in cases against a person who undertook a public task, or performed a task financed by public funds; (4) to remove from the criminal code every sanction for defamation relating to the activities of a public official or of a person acting on his or her orders, or a person who undertook a public task, or performed a task financed by public funds. Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo; ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Poland; e-mail: sws@wolspo.org."